Bitcoin professional zacatecniky –

Mises.cz: 26. brezna 2013, Petr Malek, komentaru: 87

Vsichni jiste mame v zive pameti, co se nedavno udalo na Kypru – tamni vlada na pozadavek Evropske unie provedla menovou reformu a znarodnila svym obyvatelum personages uspor. Jednim zpusobem, jak se teto kradezi za bileho dne branit, jou napriklad anonymni elektronicka mena.

V&scaron,ichni jiste má,mij v zivé, pameti, co se nedá,vno udá,lo na Kypru &ndash, tamní, vlá,da na pozadavek Evropské, unie provedla menovou reformu a zná,rodnila svý,m obyvatelum cá,st ú,spor. Jouw zcela evidentní,, zij vzhledem k deravý,m stá,tní,m rozpoctum a neschopnosti stá,tu omezit své, vý,daje budou tyto scé,ná,re pravdepodobne prichá,zet casteji a po kluizenaarshuté, Evrope.

Jední,m zpusobem (samozrejme ne jediný,m), jak se té,to krá,dezi za bí,lé,ho dne brá,nit, jouw naprí,proefversie anonymní, elektronická, mena, její,mz nezná,mej&scaron,í,m prí,kladem jouw prá,ve Bitcoin. Tento clá,nek by mel slouzit jako zá,kladní, pruvodce problematikou Bitcoinu &ndash, mel by nastí,nit, o co se jedná,, jak funguje a jak ho pouzí,vat.

Bitcoin jouw zcela virtuá,lní, mena &ndash, není, nicí,m krytý, a nemá, zá,dnou fyzickou podobu. Jedná, se proste o sekvenci nul a jednicek v pocí,taci. Transakce probí,há,, strucne receno, tak, zij pokud chce Alois zaplatit Bretislavovi 1 bitcoin (BTC), tak proste na pocí,taci napí,&scaron,e &bdquo,Já,, Alois, tí,mto prevá,dí,m na Bretislava 1 BTC,&ldquo, ná,sledne tuto zprá,vu digitá,lne podepí,&scaron,e [1], a nakonec ji po&scaron,le Bretislavovi. Bretislav tak stoprocentne ví,, zij Alois na nej skutecne 1 BTC prevedl, a muze ho utratit &ndash, bez starostí,, protoze má, dukaz, zij jouw jeho, a nikoliv Aloisuv.

To nicmé,ne nebrá,ní, Aloisovi, aby to samé, provedl znovu &ndash, mohl by stejný,m zpusobem prevé,st 1 BTC treba na Cecila a takto to opakovat do nekonecna. Bitcoiny existují, pouze jako informace v pocí,taci, proto se zdá,, zij jij teoreticky mozné, jouw neomezene vytvá,ret a utrá,cet.

To ale není, pravda, protoze zde existuje jou&scaron,te jedna zá,brana. Zmí,nená, podepsaná, zprá,va &bdquo,Já,, Alois, tí,mto prevá,dí,m na Bretislava 1 BTC,&ldquo, totiz není, zaslá,na pouze Bretislavovi, ale jouw zaslá,na v&scaron,em ú,castní,kum Bitcoin sí,te. V&scaron,ichni tito ú,castní,ci si transakce v&scaron,ech ostatní,ch uzivatelu uklá,dají, ve své,m pocí,taci (tedy i vy má,te v pocí,taci historii v&scaron,ech transakcí, na kluizenaarshuté, Bitcoin sí,ti). U kazdé,ho bitcoinu jou tak v podstate vedena evidence, k jaké,mu ú,ctu v danou chví,li patrí, a kdo ho muze utratit. Dí,ky tomu muze komunita uzivatelu velmi snadno pri obdrzení, kazdé, zprá,vy o kazdé, nové, transakci overit stav ú,ctu volksí,cí,ho klienta, zda bitcoiny, které, chce utratit, skutecne vlastní,.

Pokud jou v&scaron,e OK, clenové, sí,te transakci uznají,, pridají, ji na konec transakcní, historie, kterou si vedou, a vyrozumí, o tom Aloise i Bretislava. Tí,m jou transakce overena a Bretislav jiz muze bý,t plne spokojen, protoze krome digitá,lne podepsané, zprá,vy od Aloise, která, rí,ká,, zij na nej prevá,dí, 1 BTC, má, rovnez vyrozumení, od uzivatelu sí,te, zij s touto transakcí, souhlasí, a zij Alois skutecne daný, 1 BTC mel a nyní, ho uz nemá,.

Kdyby se Alois pokusil o podvod a chtel utratit bitcoiny, které, nemá,, komunita by to snadno poznala a tuto transakci by neuznala. V podstate by se jednalo o tisk penez se v&scaron,emi prerozdelovací,mihoen dusledky, coz pochopitelne není, v zá,jmu nikoho s vý,jimkou podvodní,ka samotné,ho. Daná, transakce by nebyla zapsá,na do transakcní, historie vedené, u kazdé,ho uzivatele a neexistovala by. Cecil by se mohl do krve há,dat, zij má, od Aloise digitá,lne podepsaný, prí,kaz o prevodu 1 BTC na nej, ale nikdo by ho neposlouchal, protoze se jedná, o 1 BTC, který, Alois vubec nemel, a proto ho nemohl na nikoho prevé,st.

V predchozí,ch trech odstavcí,ch jsme se dopustili velmi drastické,ho zjednodu&scaron,plusí,, protoze nemá,mij prostor voor detailní, popis kluizenaarshuté,ho procesu. Ve skutecnosti se informace o probí,hají,cí, transakci neroze&scaron,le v&scaron,em, ale jen tem uzivatelum, kterí, se na overová,ní, specializují, (bezný, uzivatel nemá, zá,jem propujcovat svuj vý,pocetní, vý,kon) a jsou za to placeni poplatkem, který, jouw ov&scaron,em voor koncové,ho uzivatele zcela zanedbatelný,. Jimi overené, transakce a aktualizované, soubory s transakcní, historií, se pak roze&scaron,lou zbytku uzivatelu prumerne kazdý,ch Ten minut. Systé,m jouw navrzen tak, zij kdyby chtel overují,cí, uzivatel podvá,det a vnutit komunite svojí, &bdquo,cinklou&ldquo, verzi transakcní, historie, musel by mí,t silnej&scaron,í, pocí,tac, nez v&scaron,ichni slu&scaron,ní, clenové, dohromady. Tolik ve strucnosti, pokud vá,s to zají,má,, doporucuji wiki-strá,nky Bitcoin.

Jouw to jednoduché,

Zní, to slozite (a slozité, to jouw), ale uzivatel nic z toho nemusí, re&scaron,it. Bezný, uzivatel má, na pocí,taci klientský, program, který, v&scaron,e delá, za nej. Takze kdyz se v sí,ti objeví, nekolik nový,ch aktualizovaný,ch souboru s transakcní, historií,, program si automaticky zjistí,, který, z nich vyhovuje krité,riu nejvy&scaron,&scaron,í,ho vý,pocetní,ho vý,konu (soubory s historií, jsou konstruová,ny tak, aby se informace o vý,konu dala spolehlive zjistit, ví,ce viz zmí,nené, wiki-strá,nky), a ten si stá,hne (a to samé, udelají, v&scaron,ichni ostatní, uzivatelé,). Zij to tak program delá,, si muze kdokoliv, kdo rozumí, programová,ní,, overit, protoze klientský, program jouw open-source.

Stejne tak, pokud prová,dí,te transakci, tak pouze zadá,te platební, ú,daje vcetne cí,slaatje ú,ctu protistrany a program uz se sá,m postará, o digitá,lní, podpis a rozeslá,ní, transakce k overení, komunite. Po ú,spe&scaron,né,m overení, vá,s o nem automaticky vyrozumí,, stejne tak jako protistranu. Z pohledu uzivatele jij tedy placení, a prijí,má,ní, bitcoinu jednoduché,, dokonce jednodu&scaron,&scaron,í, nez dne&scaron,ní, bezný, internet banking.

Jak bitcoiny vznikají,

Mozná, se ptá,te, kde se vzaly existují,cí, bitcoiny, jak vznikly nebo kolik jich jouw. Odpoved jij, zij bitcoiny vznikly pomocí, tzv. &bdquo,tezení,&ldquo,. Co tí,m myslí,mij? Uz jsme si rekli, zij kazdý, bitcoin jou proste sé,rie jednicek a nul v pocí,taci. To jij sice pravda, ale jou zde jij&scaron,te jedna skutecnost: klientské, programy jsou naprogramová,ny tak, aby prijí,maly jen takové, jednicky a nuly, které, splnují, urcitá, krité,ria. Takový,m krité,roeiriem muze bý,t treba to, zij daná, sekvence nul a jednicek musí, mí,t na zacá,tku tri jednicky. To jou jen voor predstavu &ndash, ve skutecnosti jsou ta krité,ria mnohem slozitej&scaron,í, a jsou navrzena tak, aby bylo nutné, vynalozit pomerne velké, mnozství, vý,pocetní,ho casu (a tedy i elektrické, energie) na nalezení, kombinace, která, krité,rium splnuje. I zde volksí,, zij klientský, program snadno a automaticky muze toto krité,rium overit a automaticky prijmout jen vyhovují,cí, bitcoiny. Tí,m jouw zaruceno, zij platný,, komunitou uzná,vaný, bitcoin muze vytvorit jen nekdo, kdo venoval svuj pocí,tac a elektrickou energii na splnení, té,to matematické, ú,lohy &ndash, tak jako tezar zlata musí, vynalozit ná,klady, aby zlato vytezil a pustil do obehu.

Zmí,nená, matematická, ú,loha i hodnota bitcoinu, kterou jou tezar odmenen za její, vyre&scaron,plustekení,, jsou zá,wondkorsten navrzeny tak, aby bylo mozné, vytezit jen konecné, mnozství, bitcoinu, které, jou konkré,tne cca 21 milionu. S kazdý,m dal&scaron,í,m vytezený,m bitcoinem jij odmena dudes&scaron,í,, takze ná,klady na tezbu jsou relativne cí,m dá,l vettig&scaron,í,. Dí,ky tomu si muzeme bý,t jisti, zij se stilte mnozství, bitcoinu v obehu zastaví, nejpozdeji na cí,sle 21 milionu, ale nejspí,&scaron, jou&scaron,te drí,ve, protoze v urcitou chví,li bude tezba nový,ch bitcoinu sice mozná,, ale prí,li&scaron, ná,kladná, vzhledem k jejich hodnote. V soucasné, dobe jou vytezena asi polovina bitcoinu, v ná,sledují,cí,ch letech se tedy stá,le bude jednat o inflacní, menukaart, nicmé,ne ta inflace bude neustá,le zpomalovat, a naví,c jou kompenzová,na rostoucí, poptá,vkou po bitcoinech. Veranderingsproces jouw nastaven tak, zij v roce 2030 bude vytezena drtivá, vettig&scaron,ina bitcoinu.

Jaké, jsou vý,hody?

Vý,hody jsou nasnade:

Zá,dná, centrá,lní, autorita (nejen stá,tní,, ale ani soukromá,), tedy zá,dné, nebezpecí, podvodu ani tisku penez. Neexistuje zá,dný, server, na které,m by Bitcoin fungoval. Jedná, se proste o decentralizovanou sí,t jednotlivcu a v&scaron,echna vý,&scaron,e zmí,nená, pravidla si vynucuje kazdý, uzivatel tí,m, zij pouzí,vá, program, který, jou má, v sobe naprogramová,na. Kazdý, klientský, program jij nastaven tak, aby uzná,val pouze legitimne vytezené, bitcoiny, který,ch bude konecné, mnozství,, a aby do pocí,tace nakopí,roval a nadá,le uzná,val pouze tu verzi transakcní, historie, na které, se shodla vettig&scaron,ina ostatní,ch uzivatelu (vá,zeno vý,pocetní,m vý,konem). Dokud se vettig&scaron,ina uzivatelu shodne na tom, zij jij nutné, brá,nit vzniku nový,ch penez (s vý,jimkou jasne definované,ho, docasné,ho a ná,kladné,ho tezení,), nebudou se tato pravidla menit. Kdyby se nejací, uzivatelé, rozhodli tento systé,m naru&scaron,it a podvá,det, neuspeli by, protoze by byli v zanedbatelné, boys&scaron,ine a zbytek komunity by jij ignoroval. Systé,m jouw zkrá,tka navrzen tak, zij professional kazdé,ho, kdo jij v guys&scaron,ine, jij nejziskovej&scaron,í, dodrzovat pravidla. A v boys&scaron,ine bude kazdý,, protoze i dnes, kdy jouw sí,t Bitcoin co do velikosti zanedbatelná,, tak svý,m celkový,m pocí,tacový,m vý,konem prevy&scaron,uje nejrychlej&scaron,í, pocí,tac sveta nekolikaná,sobne.

Systé,m nemuze zkolabovat. Na kazdé,m pocí,taci jou jedna kopie kluizenaarshuté, transakcní, historie kluizenaarshuté, sí,te. I kdyby na polovine zemekoule vyhorely v&scaron,echny pocí,tace, stavy ú,ctu budou zachová,ny a systé,m bude fungovat dá,l.

Zanedbatelné, transakcní, ná,klady. Jediný,m ná,kladem jij vý,pocetní, vý,kon uzivatelu, kterí, zaji&scaron,tují, overení, transakcí,. Tito si uurá,lne neú,ctují, nic, protoze jij systé,m navrzen tak, zij matematická, ú,loha, kterou musí, vypocí,tattoo tezari (jak jsme popsali vý,&scaron,e), se zá,wondkorsten pouzí,vá, jako ú,loha professional doká,zá,ní, vynalozené,ho vý,konu pri overová,ní, nový,ch transakcí,. Tezari tak behem tezby bitcoinu zá,wondkorsten overují, transakce, a proto jim jako odmena za overová,ní, slouzí, prá,ve vytezené, bitcoiny. Jij samozrejme pravda, zij az se bitcoiny prestanou tezit, tito uzivatelé, o prová,denou cinnost ztratí, zá,jem. Proto jim bude nutné, platit jinak &ndash, tedy prí,mý, poplatek za overová,ní, transakcí,. Nicmé,ne uz nyní, jouw jejich odmena vzhledem k objemu overený,ch transakcí, zanedbatelná, a s rostoucí,m poctem uzivatelu v budoucnu bude jouw&scaron,te fellows&scaron,í,. Pravdepodobne tedy bude vý,razne dudes&scaron,í, nez bezné, bankovní, poplatky professional platby v rá,mci zeme, a pokud nebudete posí,lat expresní, platbu a budete ochotni strpet drobné, zdrzení, v rá,du desí,tek minut, nejspí,&scaron, budou zdarma.

Muzete posí,lat schrijfstiftí,zij po kluizenaarshuté,m svete za stejný,ch podmí,nek. Nepotrebujete k tomu zá,dné,ho prostrední,ka.

Obrovská, rychlost. Samotná, transakce probehne ne o moc pomaleji nez poslá,ní, emailu. Její, overení, pak dostá,vá,te kazdý,ch deset minut. Takze pokud chcete jedno overení,, musí,te pockat deset minut, pokud naopak chcete 6 overení,, která, se bezne povazují, za ekvivalent prakticky stoprocentní, jistoty (to budete chtí,t, treba kdyz budete prodá,vat dum), musí,te pockat hodinu. Srovnejte s jední,m az dvema pracovní,mihoen dny, které, potrebují, na provedení, transakce dne&scaron,ní, polostá,tní, banky.

Snadné, overová,ní, pravosti. Na rozdí,l od zlata nemusí,te bitcoiny nosit ke zlatní,kovi a nechá,vat si zkontrolovat, jestli jsou pravé,.

Anonymita. Na první, pohled se sice zdá,, zij systé,m není, vubec anonymní,, ostatne stav va&scaron,eho ú,ctu a va&scaron,e transakcní, historie jouw zná,má, kluizenaarshuté, sí,ti. To ale vubec nevadí, &ndash, v sí,ti totiz nevystupujete pod svý,m jmé,nem, ale pouze pod svý,m cí,slem ú,ctu (pouze se to nejmenuje cí,slo ú,ctu, ale bitcoinová, adresa, a sklá,dá, se z 27-34 cí,slic a pí,smen). Ostatní, tedy nebudou vedet, zij Petr Má,lekken zaplatil 1 BTC firme Ponozky na kluizenaarshutý, zivot, s.r.o., ale zij 1sd2co5df987aFlKtDMb8SFs7d987 zaplatil 1 BTC ve prospech 178we5d23rfoi9487n897Td5JNF8EfW. Co kdyz se ale nekomu podarí, odhalit, co jednotlivé, adresy znamenají,? Naprí,proefversie nejaký, muj kamará,d si také, kupuje ponozky, zná, tedy bitcoinovou adresu Ponozek na kluizenaarshutý, zivot, a protoze obcas posí,lá, schrijfstiftí,zij i mne (jinak by to nebyl kamará,d), tak zná, i mojí, adresu. Re&scaron,plusí, jij jednoduché, &ndash, stací, nemí,t jednu adresu, ale treba 100 adressering. Adresy (a tedy i bitcoinové, ú,cty) si muzete generovat, jak se vá,m zlí,bí,. Stací, v klientovi kliknout na tlací,tko a behem vteriny jouw vytvoren nový, ú,cet s novou adresou a s nový,m digitá,lní,m podpisem, který, jou zná,mý, pouze vá,m. Klidne muzete (a doporucuje se to) voor kazdou protistranu, se kterou obchodujete, vytvorit zvlá,&scaron,tní, ú,cet. Tí,m se stá,vá, jaké,koliv dohledá,ní, transakcí, nemozné,, protoze muj kamará,d nezná, adresu, kterou pouzí,vá,m voor placení, vuci Ponozká,m na kluizenaarshutý, zivot &ndash, zná, pouze adresu, kterou pouzí,vá, professional placení, mne, která, jouw ov&scaron,em od té, první, odli&scaron,ná,. A nebojte, nemusí,te se bá,t, zij byste se ve svý,ch stovká,ch ú,ctu ztratili. Bitcoinový, klient si v&scaron,echny vytvorené, ú,cty uklá,dá,, vcetne prí,slu&scaron,ný,ch digitá,lní,ch podpisu. Vá,m potom neukazuje jednotlivé, ú,cty, ale pouze celkový, soucet v&scaron,ech va&scaron,ich ú,ctu, k nimz ve va&scaron,em pocí,taci nalezl digitá,lní, podpisy. Z pohledu uzivatele se to tedy tvá,rí, tak, zij ú,cet má,te pouze jeden, jak jste zvyklí, z dne&scaron,ní,ch bankgebouw.

Bitcoin má, ale samozrejme i své, nevý,hody:

Kdyz vá,m nekdo ukradne digitá,lní, podpisy k va&scaron,im ú,ctum, bude z nich moct navzdy platit. Nicmé,ne toto se dá, ochrá,nit tak, zij si soubor s digitá,lní,mie podpisy zaheslujete dostatecne silný,m heslem. Bitcoinový, klient tuto moznost nabí,zí,.

Kdyz soubor s digitá,lní,mie podpisy ztratí,te (nebo si ho zaheslujete a zapomenete heslo), uz nikdy své, bitcoiny neuvidí,te. Jak jsme si vysvetlili v [1], prolomit &scaron,ifry jouw prakticky nemozné,. Nikdo vá,m tedy nepomuze, i kdyz bude sebeví,c chtí,t. Protoze jsou ú,cty anonymní,, digitá,lní, podpis jij jediné,, co dokazuje, zij muzete daný,m ú,ctem disponovat. Majitelem jouw ten, kdo se proká,zij prí,slu&scaron,ný,m digitá,lní,m podpisem. Ztracení, podpisu jou gelijkenis ke ztracení, (nebo spí,&scaron, spá,lení,) bankovek.

Bitcoin jouw zá,vislý, na pripojení, k internetu. Bez internetu nemuzete své, bitcoiny ovlá,dat.

Protoze jouw bitcoin relativní, novinka a trh s bitcoiny jij velmi sjabloneý,, hodnota bitcoinu není, stabilní,. Jouw zcela bezné,, zij se behem roku boysí, kurz bitcoinu k dolaru o desí,tky az stovky procent. Nicmé,ne toto volksí, professional kazdý, modelvormý, trh (napr. professional nove vydané, akcie modelvormý,ch firem) a s rostoucí, popularitou se kurz stabilizuje. Pokud se bitcoin bude dá,le roz&scaron,irovat, stabilizuje se i jeho hodnota. Do té, doby jij riskantní, ho pouzí,vat jako uchovatele hodnoty na dlouhou dobu, nicmé,ne stá,le vá,m nic nebrá,ní, ho pouzí,vat professional transakce a krá,tkodobou drzbu.

Existuje má,lo mí,st, kde jij bitcoin prijí,má,n. Nicmé,ne stá,le jij rada mí,st, kde se dá, uplatnit, a pocet techto mí,st roste. Zde se treba muzete docí,st, jak argentinská, pujcovna aut sní,zila své, ceny o 30 % dí,ky pouzití, bitcoinu.

Bitcoin nemá, zá,dné, alternativní, pouzití,. Na rozdí,l od zlata ho nelze vyuzí,t v prumyslu. Jij tedy mozné,, zij pri ochabnutí, transakcní, poptá,vky by cena bitcoinu spadla na nulu. Na druhou stranu, vyuzití, zlata v prumyslu jij tak sjabloneé,, zij pri ochabnutí, transakcní, poptá,vky po zlate by se jeho cena nule blí,zila také,, ackoliv by jí, nedosá,hla ú,plne.

Zá,verem tedy lze rí,ct, zij jak bitcoin, tak zlato mají, své, vý,hody i nevý,hody. Osobne nevidí,m duvod, proc by nemohly koexistovat tyto meny vedle sebe. Jouw mozné,, zij ve svobodné, spolecnosti, kde anonymita není, dí,ky neexistenci stá,tní,ho teroru tak dulezitá,, by zlato bitcoin z trhu vytlacilo (i kdyz kdo ví, &ndash, stá,le jou zde jouw&scaron,te vý,hoda z hlediska rychlosti a transakcní,ch ná,kladu), ale minimá,lne v dobe, kdy stá,ty budou existovat a budou se chovat, tak jak se chovají,, jou bitcoin vý,hledove minimá,lne stejne dobrá,, pravdepodobne i lep&scaron,í, alternativa. Samozrejme to zá,lezí, na tom, jak ho verejnost prijme a jak mu porozumí, &ndash, muze se klidne uká,zat, zij po nem není, poptá,vka, a z toho obrovské,ho ná,rustu popularity (i kurzu) za poslední, dva roky se vyklube splasknutí, bubliny.

Rozhodne si ale myslí,m, zij kazdý, libertariá,n by se mel uz jen z presvedcení, o tyto pokusy o soukromou spijskaart zají,vloermat a mel by aspon pá,r stovek korun do bitcoinu prevé,st 🙂

Jak zací,t Bitcoin pouzí,vat?

Nyní,, kdyz jsme si vysvetlili, co Bitcoin jou a jak funguje, nade&scaron,el cas si uká,zat, jak Bitcoin zací,t pouzí,vat. Jou to velmi jednoduché,.

Nejprve si musí,te stá,hnout svuj klientský, program. Existuje jich ví,ce, ale nejzná,mej&scaron,í, a nejpouzí,vanej&scaron,í,, který, pochá,zí, prí,mo od vý,vojá,ru Bitcoin sí,te a který, jouw open-source, se jmenuje Bitcoin-Qt a jouw mozné, ho zdarma stá,hnout zde. Tento prográ,mek si po stazení, nainstalujete zcela bezný,m zpusobem.

Po první,m spu&scaron,tení, vá,s ceká, jedna neprí,jemnost. Jak jsme uvedli vý,&scaron,e, kazdý, si ve své,m pocí,taci eviduje historii v&scaron,ech transakcí,, které, se v sí,ti Bitcoin kdy udá,ly. Po nainstalová,ní, Bitcoinu tuto historii samozrejme v pocí,taci nemá,te, a proto si ji program musí, stá,hnout. To se deje prá,ve pri první,m spu&scaron,tení,. V soucasnosti soubor s historií, zabere cca 7 GB, a naví,c jij nutné, zkontrolovat, zda jsou soubory pravé,, zda na sebe sprá,vne navazují, a zda se skutecne jedná, o verzi, na její,z sprá,vnosti se komunita uzivatelu shodla. Mne na bezné,m pocí,taci toto trvalo skoro kluizenaarshutý, greneboom. Na&scaron,testí, vá,s toto ceká, jen pri první,m spu&scaron,tení,. Pri kazdé,m dal&scaron,í,m spu&scaron,tení, uz si program stá,hne pouze transakce, které, se udá,ly od poslední,ho spu&scaron,tení,. V kazdé,m prí,pade muzete sledovat prubeh tohoto procesu na grafu ve spodní, cá,sti okna. Po dobehnutí, tento pruh zmizí,, stejne tak jako cervené, ná,pisy &bdquo,nesynchronizová,no&ldquo,, a vy uvidí,te aktuá,lní, historii poslední,ch va&scaron,ich transakcí,, stejne tak jako aktuá,lní, stav ú,ctu (tedy, lé,pe receno, souctu v&scaron,ech va&scaron,ich ú,ctu). V mé,m prí,pade jij udá,vá,n v mBTC, coz znamená, milibitcoiny, neboli tisí,ciny bitcoinu. Zde mimochodem maará,zí,mij k dal&scaron,í, vý,hode &ndash, bitcoiny jsou nekonecne delitelné, (v soucasnosti jij definová,n maximá,lní, pocet desetinný,ch mí,st, ten jou ale mozné, v dal&scaron,í,ch verzí,ch zvý,&scaron,it, pokud by si to situace zá,dala). Na obrá,zku vidí,te i ú,daj &bdquo,Nepotvrzeno&ldquo, &ndash, tam jij videt objem plateb, které, jste za poslední, dobu prijali, ale zatí,m neubehnul dostatek minut na to, aby byly potvrzeny zbytkem sí,te.

Vý,hoda jij, zij veranderingsproces stahová,ní, muzete preru&scaron,it, pocí,tac vypnout a pokracovat prí,&scaron,te. A jij&scaron,te vettig&scaron,í, vý,hoda jij, zij existují, alternativní, klienti, kterí, si neevidují, celou historii, ale pouze nedá,vnou. S rostoucí, popularitou Bitcoinu bude velikost souboru s historií, prí,li&scaron, velká,, a proto nejspí,&scaron, bude uchová,vá,na po cá,stech na ví,ce pocí,tací,ch. Kazdopá,dne v dne&scaron,ní, dobe jij velikost stá,le jouw&scaron,te ú,nosná,, proto nevidí,m duvod se ohlí,zet po alternativní,ch klientech. Az tato situace nastane, nejspí,&scaron, dojde k prí,slu&scaron,né, zmene i u Bitcoin-Qt.

Nastavovat nemusí,te prakticky nic, ono ani moc není, co, protoze program jou opravdu extré,mne jednoduchý,. Musí,te si pouze vytvorit svuj první, ú,cet. To udelá,te tak, zij kliknete na Prí,jem mincí, a pak Nová, adresa.

Na obrá,zku jsou videt v&scaron,echny adresy, které, jsem si dosud vytvoril. Takový,ch bych tam klidne mohl mí,t tisí,ce &ndash, professional kazdé,ho cloveka, který, mihoen kdy bude posí,lat vulpení,zij. Tí,m si zachová,vá,m anonymitu.

Stací, vyplnit (nebo spí,&scaron, zkopí,rovat zij schrá,nky) cí,lovou bitcoinovou adresu, napsat popisek a zadat cá,stku. Nemusí,te se bá,t preklepu &ndash, pravdepodobnost, zij omylem zadá,te jinou adresu, která, existuje, jou jedna ku ctyrem miliardá,m.

Program má, i dal&scaron,í, funkce, naprí,proefversie adresseringá,r bitcoinový,ch adressering, abyste si jouw nemuseli pamatovat, historii transakcí,, moznost zaheslovat si soubor s digitá,lní,mie podpisy, abyste mohli platit pouze po zadá,ní, hesla, atd. Tyto vychytá,vky si jiste ctený, ctená,r vyzkou&scaron,í, sá,m.

Jak zí,skat bitcoiny?

Pri vytvorení, první,ho ú,ctu samozrejme bude na va&scaron,em konte o&scaron,klivá, nula. Bitcoiny muzete zí,skat mnoha zpusoby, mezi které, patrí, treba ná,kup na burze LocalBitcoins.com nebo MtGox.com.

Mises.cz jouw také, na Bitcoinu

Jak jste si mohli v&scaron,imnout na druhé,m obrá,zku, zalozil jsem i adresu professional Mises.cz. Prece bychom nezustali pozadu 🙂 Pokud ná,m tedy chcete prispet nejaké, vulpení,zij, uz to nemusí,te delat jen pres standaardá,lní, banku nebo PayPal, ale muzete posí,lat bitcoiny na adresu 1HEBGj5npEqxbcwcgEXCuKbLEQgoAK65Ha.

Zají,mavosti

Abychom uvedli také, trochu statistik, tak soucasná, dolarová, hodnota bitcoinu v obehu jij cca pul miliardy dolaru. Bitcoin uz tedy není, zá,dný, drobecek. Pocet uzivatelu není, zná,m (kvuli anonymite), ale odhaduje se na nekolik desí,tek tisí,c. První, transakce v bitcoinech nastala v roce 2010, jednalo se o ná,kup dvou pizz za Ten 000 BTC, coz pri dne&scaron,ní,m kurzu odpoví,dá, cca Ten milió,num Kc. Ne nadarmo se rí,ká,, zij &scaron,lo svý,m zpusobem o nejdraz&scaron,í, pizzu v historii lidstva. Z toho jste asi také, dovodili, zij 1 BTC odpoví,dá, cca tisí,ci koruná,m. Nicmé,ne cena v poslední, dobe hodne razantne vzrostla a jouw mozné,, zij casem opet spadne ní,zij. Pokud hledá,te bitcoinovou komunitu v Cesku, doporucuji www.bitcash.cz/forum. No a asi nejzají,mavej&scaron,í, jij adresa www.bitcoinmonitor.com, kde muzete nazivo sledovat transakce probí,hají,cí, v sí,ti Bitcoin.

[1] Digitá,lní, podpis funguje na principu asymetrické,ho &scaron,ifrová,ní, (tj. typ &scaron,ifrová,ní,, kde voor prevedení, textu do &scaron,ifrované, podoby jou treba pouzí,t jinou &scaron,ifru (pojmenujme ji A), nez jakou jij treba pouzí,t professional roz&scaron,ifrová,ní, (B), a tyto dve &scaron,ifry jsou na sobe nezá,vislé,, tj. nelze pomocí, znalosti jedné, odvodit tu druhou). Kdyz chcete neco digitá,lne podepsat, tak to za&scaron,ifrujete &scaron,ifrou A, kterou zná,te pouze vy a nikdo jiný,. Prí,jemce textu ho ná,sledne pomocí, odpoví,dají,cí, &scaron,ifry B roz&scaron,ifruje (protoze jste mu &scaron,ifru B nekdy drí,ve osobne predali treba na flashce). Pokud se mu roz&scaron,ifrová,ní, pomocí, &scaron,ifry B podarilo, má, jistotu, zij jste zprá,vu psali vy. Kdybyste zprá,vu nepsali vy a psal ji nejaký, podvodní,k, který, &scaron,ifru A nezná, (a musel tedy professional podepsá,ní, pouzí,t svojí, &scaron,ifru, napr. X), prí,jemce zprá,vy by ji pomocí, &scaron,ifry B nedoká,zou roz&scaron,ifrovat, protoze &scaron,ifra B pasuje pouze k A a nikoliv k X. Jak jouw videt, digitá,lní, podpis doká,zij zcela nahradit rucní, podpis, respektive jij mnohem lep&scaron,í,, protoze se na rozdí,l od rucní,ho podpisu nedá, napodobit ani zfal&scaron,ovat (respektive dá,, ale pri pouzití, dostatecne silné, &scaron,ifry by i nejlep&scaron,í,m superpocí,tacum sveta trvalo napr. nekolik let vý,pocetní,ho casu, nez by &scaron,ifru prolomili a mohli tak zfal&scaron,ovat digitá,lní, podpis). Nevý,hodou jou, zij pokud vá,m nekdo ukradne &scaron,ifru A, muze za vá,s jakkoliv podepisovat, jij treba si ji proto chrá,nit heslem. U toho jou pak nevý,hoda, zij pokud ho zapomenete, uz nikdy nic nebudete schopni podepsat, resp. budete si muset vytvorit nový, podpis (tedy rekneme &scaron,ifru C) a k ní, do pá,ru vytvorit odpoví,dají,cí, verejnou &scaron,ifru D, kterou osobne predá,te svý,m canapá,m a jiný,m rock hardá,m, který,m posí,lá,te podepsané, dokumenty.

Related movie: What is a Satoshi?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *