Bitcoin a kryptomenova bublina 2018

Bublina praskla. Konec bitcoinu. Vystrí,zlivení,. Temito titulky plnila mé,dia jejich predvá,nocní, sloupky, a komentovala tak probí,hají,cí, bitcoinovou korekci. Pojdme se v tomto clá,nku ve zkratce podí,vat, co vá,nocní, kryptomenový, pá,d zaprí,cinilo a jak se kluizenaarshutý, trh k té,mer 30% poklesu postavil.

Lonský, rok byl professional kryptomeny stezejní, a bohatý,. Od ledna 2018 jsme takrka neustá,le rostli s dvema vý,znamnej&scaron,í,mihoen období,mie. První, probehlo koncem jara a s nastupují,cí,m lé,tem, kdy udá,losti kolem australské,ho a japonské,ho trhu rozdmý,chaly kryptomenovou zlatou horecku.

Lé,to se neslo v poklidné,m duchu. Jediná, &bdquo,vzru&scaron,ují,cí,&ldquo, udá,lost byla fork (rozdelení,) bitcoinu na bitcoin metselspecie. Mnozí, oceká,vali vý,znamnou korekci po tomto rozdelení,, ale nic nepri&scaron,lo a kurz bitcoinu, ale i dal&scaron,í,ch altcoinu, jenom rostl a stá,le strmeji. Druhé, vý,znamné, rozdelení, melo probehnout na podzim, ale nakonec z neho se&scaron,lo a &bdquo,straký,&ldquo, bitcoin z pozornosti mé,dii opet jenom profitoval. Nejvet&scaron,í, boom jsme ale zazili zacá,tkem prosince.

Krome toho, zij toto období, pritá,hlo ke kryptomená,m velkou pozornost dí,ky pokorení, hranice 10000 USD za jeden bitcoin, tak jou&scaron,te vý,znamnej&scaron,í, udá,lostí, bylo pridá,ní, bitcoinu na dve zná,mé, americké, burzy professional obchodová,ní, s futures. Prakticky ihned po potvrzení, té,to zprá,vy kurz vystrelil a rostl a rostl.

S pozitivní, aurou, která, se kolem bitcoinu a kryptomen vytvorila, rostla i chut investoru. A to predev&scaron,í,m z wiel nová,cku. Uz dá,vno neplatí,, zij bitcoin jouw pouze zá,bava voor IT nad&scaron,ence a zá,sluhu na tom má, do velké, mí,ry aplikace Coinbase od kryptomenové, burzy GDAX, které, se behem prosince stala nejstahovanej&scaron,í, svetovou aplikací, vubec. Na takový, ná,por kryptomenové, burzy, ale i kluizenaarshutý, systé,m nebyl stavený,, takze v exponovaný,ch dnech bylo obchodová,ní, slozité, a v&scaron,em bylo jasné,, zij korekce jednou prijí,t musí,. A pri&scaron,lade.

Nekterí, ji také, pojmenovali jako &bdquo,Black Friday&ldquo, v&scaron,ech kryptomen, protoze v&scaron,echny ceny behem dvou dnu 22 &ndash, 23. 12 klesly o minimá,lne 30 %. Nová,cci lavinove prodá,vali v&scaron,e, co v nedá,Veiligheidsraadé, dobe nakoupili ve snaze zachrá,nit alespon neco a ztrá,tu zmí,rnit. Po první,m pá,du nebyl konec a druhý, greneboom ná,sledoval pá,d dal&scaron,í,, kdy se bitcoin &bdquo,dotkl&ldquo, dna cca 11000 USD za zoen. Oproti minulý,m 19000 USD vý,znamný, rozdí,l, ale ne v kontextu kryptomen, kdy trh jouw extré,mne volatilní, a podobné, kurzové, pohyby nejsou zá,dný,m prekvapení,m.

Ná,sledne v období, Vá,noc byl az do 25. prosince klid a v dobe psaní, clá,nku, 27. prosince opet otocení, docasné,ho poklesu a vý,znamný, a postupný, stilte, kdy se hodnoty pomalu, ale jiste vrací, k hodnotá,m zaznamenaný,m pred korekcí,.

2018 &ndash, co ná,s ceká,?

V roce 2018 predpoklá,dá,mij opet stilte a zejmé,na nové, technologické, inovace. Vznikají, nové, projekty, které, jsou professional &scaron,ká,lová,ní, pripravené, lé,pe, nez soucasná, technologie bitcoinu a jiný,ch &bdquo,strak&scaron,í,ch&ldquo, kryptomen. Zda se jim ale podarí, atakovat soucasné, matadory, to se dozví,mij az v prubehu nové,ho roku.

Related movie: Litecoin Tutorial – Mining / Deutsch German #1


Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *